کلنی کانتر دیجیتال حافظه دار

  •  جهت شمارش کلنی باکتری ها به صورت دیجیتال 
  • دارای صفحه مدرج برای سهولت در شماره
  • دارای عدسی با قدرت 8 برابر
  • دارای حافظه درهنگام قطع برق
  • نظرات
سبد خرید